İş

Rezidanslar turizm amaçlı kiralanacak! Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi

Son dakika… Konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar kanunla belirlendi. Tek seferde 100 günü aşan dönemsel kiralamalar kapsam dışındadır.

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kira sözleşmesi yapılmadan önce izin belgelerinin alınması gerekecektir. Ayrıca turizm amaçlı kiralanan evin girişine Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket asılacak.

Bakanlık izin verme yetkisine sahip olacak ve bu yetkisini valilik aracılığıyla da kullanabilecek. Belge ve plaket fiyatları Bakanlıkça belirlenecek.

İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapılmasının uygun görüldüğünü belirten izin belgesinin de yer aldığı, bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle aldıkları kararın ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde bu fıkra hükümleri yalnızca konutun turizm amaçlı kiralandığı bina için aranacak ve izin belgesinin bir kopyası site yönetimine ibraz edilecektir.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda, binaların en fazla yüzde 25’i için kiralayan adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı binada kiralayan adına bağımsız bölüm sayısının beşi aşması halinde başvuruda işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmesi ve söz konusu binanın birden fazla binadan oluşan toplu konutlar içerisinde yer alması halinde başvuruda bulunulması gerekecektir. Tek bağımsız bölümden, tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alacağı kararın sunulması gerekecek. .

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiralayana ait olacaktır. Kiralayan dışında turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapılması halinde bu kiralamalar Seyahat Acenteleri Kanunu ve Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre belgelendirilmiş A sınıfı seyahat acentaları aracılığıyla da yapılabilir.

İzin belgesinin sahibi gerçek kişi ise, mirasçıları ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunmazlarsa veya izin belgesi sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişiliği sona ererse izin belgesi geçerlilik kazanır. geçersiz hale gelir ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

Kullanıcıların, sahibinden kiraladıkları evi kendi adlarına ve hesaplarına üçüncü kişilere kiralamaları veya kendi adına mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan evi üçüncü kişilere süreli olarak kiralamaları yasaktır. Kendi adına ve hesabına turizm amaçlı kiralayabilir ancak yasal kullanıcılar, turizm amaçlı kiraladıkları evi kendi çalışanlarına kullandıramazlar. bu kapsamın dışında tutulacaktır.

Turizm amaçlı kira izin belgesi düzenlenen konutlar hakkında Kimlik Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İzin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğünün sorumlusu olarak kabul edilecektir. İzin sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen süre sonunda sona erecektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca hazırlanan yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetlerine izin verildiği, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmeti alanları, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, ulaşım, yemek ve alışveriş yerlerinin bulunduğu kararı yer alıyor. hizmetler, spor salonu, yüzme havuzu. “Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı, hizmet sunulabilen kaliteli konutlar için” İzne konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar vermesi gerekiyor.” Ve ” Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda, binaların en fazla yüzde 25’i için aynı kiralayan adına izin belgesi düzenlenmesi zorunludur.İlgili kurallar aranmadan izin belgesi verilebilir.

Kaliteli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmeleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda izin belgesi konutu işleten firma adına düzenlenecektir.

İDARİ CEZA

Kanunda izinsiz kiralama faaliyetinde bulunanlara ve izin sahiplerine karşı da idari yaptırımlar belirleniyor.

Buna göre, izinsiz olarak turizm amaçlı ev kiralayanlara, kiraladıkları her ev için 100 bin lira idari para cezası verilecek ve ruhsat alıp işletmeleri için 15 gün süre verilecek. Bu sürenin sonunda turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini izin almadan sürdürenlere 500 bin lira idari para cezası verilecek ve izin alarak faaliyet göstermeleri için 15 gün daha süre verilecek. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm konutunu kendi adına ve hesabına üçüncü kişilere kiralayanlara sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Kendi adına ve hesabına turizm amaçlı ev kiralayıp, kendi adına mesken olarak kullananlara ve aracılık edenlere sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. izin belgesi olmadan turizm amaçlı ev kiralanması.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan, elektronik ticarete ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin tanıtımına izin veren ve uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Bakanlık tarafından yapılmıştır. İhlalin gerçekleştiği yayına, bölüme, bölüme ilişkin içeriğin kaldırılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu kararın uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilecek. Ayrıca bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecek. Sulh ceza hakimliğinin verdiği karara, Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına göre itiraz edilebilir.

Turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini izinsiz sürdürenler ile kira sözleşmesi olmasına rağmen aynı evi ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde 4 defadan fazla kiralayanlara bir milyon lira idari para cezası verilecek her seferinde 100 günden fazla.

Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin 30 gün içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, kiraya verenin miras dışında bir hukuki süreçle değişmesi ve bu değişikliğin Bakanlığa bildirilmemesi halinde Tapuya tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgelerin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya kontrollerde bu belgenin ibraz edilmemesi halinde 50 bin lira idari para cezası verilecek. dayatılacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin konumu, kalitesi ve fiziki özellikleri yazı, reklam, poster, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla aldatıcı bir şekilde kullanıcıya tanıtılıyor, vaat edilen koşullar sağlanmıyor veya kiralanan ev turizm amaçlı olan ürünler, sözleşmede belirtilen süreden daha kısa sürede kullanıcıya teslim edilmez. Tahsis edilmesi halinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin, sözleşmeye uygun şekilde kullanıcıya teslim edilmemesi durumunda 100 bin lira idari para cezası, verilen 15 günlük süre içerisinde alınan ödemenin iade edilmemesi halinde ise 100 bin lira idari para cezası verilecek. 200 bin lira ceza kesilecek.

Turizm amaçlı kiralanan konutların girişine Bakanlıkça verilen plaketin asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre verilecek. Bu süre içerisinde plaketin asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan incelemede evin izin belgelerinin verilmesi için gerekli temel nitelikleri taşımadığının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası 100 bin lira olacak.

KULLANICILARIN HAKLARI SÖZLEŞME DENEYİMİNİN SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR

Bazı durumlarda izin iptal edilecektir. Buna göre, izin belgesi sahibi izin belgesinin iptalini talep ederse, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespiti, turizm amaçlı kiralanan evin yeni kiraya vereninin devri için başvuruda bulunmaması halinde, izin belgesinin 30 günlük süre içerisinde teslim edilmesi veya izin belgesi sahibinin değişmesinin uygun görülmesi halinde yükümlülükler yerine getirilmez. Turizm amaçlı kiralanan konutun getirilmemesi ve turizm amaçlı kiralanan konutun kamu düzenine, kamu güvenliğine ve genel ahlaka aykırı kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi halinde izin belgesi iptal edilir.

İzinleri iptal edilen konut kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Bakanlık, turizm amaçlı kiralamaları denetleme yetkisine sahip olacak, gerekirse denetim yetkisini valilik aracılığıyla kullanabilecek. Bakanlık, yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddüt ve eksiklikleri gidermeye, uygulama yeknesaklığının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaya, usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanların, ilgili konunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurmaları gerekecek. İzin belgesi düzenleme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacaktır. Başvuruları kabul edilmeyenler faaliyet gösteremeyecek ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Bu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen döner sermaye bedeli 300 milyon liradan 1 milyar 500 milyon liraya, Cumhurbaşkanınca artırılabilecek tutar ise 700 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarılacak.

Döner sermayenin kullanım alanı genişletilerek Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri inşa etmek veya yaptırmak Döner Sermaye İşletmesinin kullanım alanına dahil edilecektir. Merkez Müdürlüğün başkenti.

Kart, belge ve plaket gibi her türlü gelirler, kokart gelirleri ve benzeri gelirler, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinden elde edilen her türlü fiyatlar, bu tesislerin işletme ve kira gelirleri ile elde edilen fiyat ve gelirler Diğer tesislerden elde edilen gelirler de döner sermayenin gelirlerine dahildir. Kaynakların ortasında yer alacak.

Yetki alanı genişletilen Döner Sermaye İşletmesi, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın yetki alanına giren atıksu arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesislerini işletebilecek ve işlettirebilecek.

Tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislerin yanı sıra diğer konaklama tesislerinde çalışan çalışanların nitelikli konaklama ihtiyaçlarının Bakanlıktan alınacak turizm yatırım veya işletme belgeleri ile karşılanması amaçlanmaktadır. Buna göre, işçilere konut alanı tahsisi için taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis edilmesi şartı kaldırılacak, bakanlıktan turizm belgeli konaklama tesisi olması kuralı getirilecek.

Yetkili idare tarafından işletme ve işletme ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süresi, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya indirilecek. Yetkili idarenin, işyeri açma ve işletme ruhsatı iptal edilen kuruluşlar için tesisin belge şartlarını sağladığını belirten Bakanlıkça alınan onay yazısının yetkili idareye ibraz edilmesi zorunlu olacak. tekrar işletme ruhsatı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizm Amaçlı Konut Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.

Kanunla, turizm sektörünün bütüncül bir bakış açısıyla tek elden değerlendirilmesi ve standartların yeknesak hale getirilmesi amacıyla milli park ve tabiat parklarında konaklama tesisleri kurmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis yapma yetkisi verilecek. konaklama tesislerinde.

Kiralamalar yalnızca çadır ve karavan içeren kamp alanlarının inşası ve işletilmesi amacıyla ilgili kurum tarafından yapılabilmektedir. Bu formda kiralanan gayrimenkulün tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemez.

Bakanlıkça belgelendirilen diğer tesislerde sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinden katılım payı alınmak şartıyla 49 yıla kadar işçi lojman alanı tahsis edilebilecek.

Herhangi bir nedenle tahsisi sona eren işçi lojmanlarına ilişkin irtifak hakları, Bakanlığın talebi üzerine tapudan resen iptal edilir.

Orman sayılan alanlarda sadece çadır ve karavanlardan oluşan kamp alanlarının inşası ve işletilmesine ilişkin mevzuat uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralama yapılabilmektedir, bu şekilde kiralanan gayrimenkullerin tahsis amacı ve kullanım şekli ise değiştirilmeli.

Kanunen, konaklama ve kış turizmi merkezlerinde günlük ve mekanik tesis hatları için Tarım ve Orman Bakanlığınca kira sözleşmeleri yoluyla ön ve kesin izin verilen ve bu izne dayanılarak irtifak hakkı tanınan yatırımcı ve işletmecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanım izni verilmiştir. Sözleşmelere başvuru süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılacak. Böylece, süresi içinde başvuru yapamayan yatırımcılara yeniden başvuru yapma imkanı verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca konaklama tesisi yapılması amacıyla ihalesi yapılan veya sözleşmesi yapılan yerler için sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat kararları uygulanacaktır. Bu kapsamda verilen izinler ve yapılan kiralamalar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen tutarların döner sermaye tarafından tahsiline devam edilecektir.

Sözleşme süresi sonunda bu yerlerin Bakanlıkça yeniden tahsisi halinde ücretler Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilecektir.

6 AY İÇERİSİNDE TURİZM İŞLETME BELGESİNİ ALAMAYANLAR FAALİYET YAPAMAZLAR

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletme ve işletme ruhsatı verilen ve turizm işletme belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren bir yıllık turizm işletme belgesinin süresi dolmamış konaklama işletmelerinin, bu tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlığa başvurması gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ve 6 ay içinde. Turizm işletme belgesi alınması zorunlu olacak.

3 ay içerisinde başvuru yapmayan veya 6 ay içerisinde turizm işletme belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyet gösteremeyecek. Bu işletmelerin işletme ve faaliyet ruhsatları, Bakanlığın bildirimi üzerine bir ay içinde yetkili idare tarafından iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacaktır.

Kanun kapsamında işyeri açmak ve çalışma ruhsatı almakla yükümlü olanlar hariç, turizm amaçlı kira izin belgesi düzenlenen konutlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar tarafından hazırlanan bütçelerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Sendika İşçi Sigortaları ve Emekli Sandığı Vakfı’na ödenmek üzere ayrılan pay yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarılacak. yüzde. Bu payı yüzde 6’ya kadar artırmaya Birlik Genel Kurulu yetkili olacak.

EMEKLİLERE BİR KEZ 5 BİN LİRA ÖDENECEK

Kanuna göre, geliri veya aylık ödemesi Ekim 2023 ödeme döneminde yapılan sigortalılara ve hak sahiplerine belge bazında bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

Bu ödeme her zaman iş göremezlik geliri alanlara gelir tahsisinde esas olan iş göremezlik derecesi ile, ölüm aylığı ve ölüm geliri belgelerinde ise hak sahiplerinin payları oranında yapılacaktır.

1-31 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil olmak üzere çalışan veya faal olanlar ile yaşlılık aylığı almakta iken ilgili yönetmelikte sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeden çalışanlar kapalı, ödeme kapsamında olmayacaktır.

Birden fazla belgeden gelir ve emekli maaşı alanların ödemeleri, azami ödemeye olanak sağlayan belge aracılığıyla yapılacak.

Usulüne aykırı olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, varsa ilgilinin gelirinden veya emekli maaşından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak veya genel kararlara göre geri alınacaktır.

KAPADOKYA ALAN YÖNETİMİNİN GELİRLERİ AYRICA AYRICALIK KARARIYLA DÜZENLENİYOR

Kanunen Kapadokya Bölgesi Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi ( Anayasa MahkemesiKararı uyarınca düzenleme yapılarak idareye aktarılacak gelirler şöyle sıralanıyor:

“Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı, idareye kiralanan taşınmazlar ile idarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması, işletilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, marka ve patent gelirleri, Kapadokya İdaresine yapılacak başvurular Kapadokya Bölgesi’ndeki idare, işletme ve faaliyetler tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak alan ve fiyatlar, gelirler, her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirler, yurt içi yardım, bağış ve sponsorluk gelirleri ve yurt dışında idare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

KAPADOKYA BÖLGESİNİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERE KARŞI YENİ CEZALAR

Kanun, alınan karar doğrultusunda Kapadokya Bölgesi’nin tarihi ve kültürel değerlerinin, jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamını belirliyor. Anayasa Mahkemesi’nin.

Buna göre Kapadokya Bölgesi’nde izinsiz yeni inşaat yapılması durumunda 304 bin liradan 608 bin liraya; Kayaya oyulan yerin ruhsatsız olması halinde 608 bin lira; Bina sahibinin belirtilen süre içerisinde binasını ruhsata uygun hale getirmemesi halinde 380 bin lira ile 608 bin lira arasında; Peribacalarına izinsiz müdahale durumunda 608 bin lira; Doğal dokuya zarar verecek biçimde taş, toprak ve kumun izinsiz kaldırılması durumunda 152 bin liradan 608 bin liraya, Birinci ve ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarım alanı açılması halinde 304 bin liraya, su kuyusu, fosseptik, su deposu, IPG tankı, Yetkisiz enerji sistemleri uygulamaları halinde 152 bin liradan 304 bin liraya kadar; İzinsiz olarak gelir elde etmek amacıyla yapılan çekimler veya izinsiz malzeme ile yapılan çekimler için 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival veya organizasyon faaliyetleri için ise 16 bin lira idari para cezası verilecek.

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK İÇİN KAPADOKYA BÖLGE BAŞKANLIĞINA YETKİLİ

Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Kapadokya Bölge Başkanlığı’na, Kapadokya Bölgesi’nde korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespit edilmesi ve gerektiğinde kamulaştırma işlemlerinin yapılması yetkisi verildi.

Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca kanunda ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Uygulama Kurulu ve Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma yöntemleri ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürünün görev ve yetkileri de düzenlendi. Ajans.

Bu doğrultuda Türkiye’ye yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında, tüm dünyada Türkiye algısının güçlü bir şekilde yönetilmesi ve dünya turizm arzının ve seyahat hareketlerinin ülkeye yönlendirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerle ortak projeler yürütülmektedir. eşitlik ve rekabet unsurlarını, taşıdığı turizm potansiyelini, ülke imajına ve tanıtımına sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurarak; Bu projeleri geliştirme ve destek sağlama fırsatı sağlanır.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere, turizm amaçlı kiralama izni verilen yerlerden binde yedi buçuk oranında turizm payı alınacak. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yayınlanmaktadır.

Kanun, bağımsız denetimin yanı sıra, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın mali rapor ve tablolarının, denetim sistem, yöntem ve süreçleriyle birlikte Sayıştay denetimine tabi olmasını da düzenliyor.

TÜRK TURİZM TANITIM VE KALKINMA AJANSI’NIN İŞÇİ VE HİZMET İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kanuna göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kanunda belirtilen misyonlarına ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılma yasağı kararları ile Kurumun kanunda belirtilen faaliyetleri dışında kalan idari ihtiyaçlarla ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamayacaktır.

Düzenleme kapsamında Kurum tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları şeffaflık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamu denetimi, ihtiyaçların karşılanması unsurlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. uygun şartlarda ve zamanında, kaynakların verimli kullanılmasıdır. Buna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuat kararlarına tabi olmaksızın, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İş Kanunu’na tabi işçiler çalıştırılacak.

İstihdam edilecek işçi sayısı 200 kişi olacak. Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilir.

Ajansta çalıştırılacak işçiye ödenecek ücret ve varsa diğer mali haklar; unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi ve alandaki uzmanlığa göre Yönetim Konseyi tarafından belirlenecektir.

Kurumun yıllık toplam işgücü harcaması, son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu aşamaz. Genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarına yapılan atamalar hariç olmak üzere, Kurumda boş olan kadrolara atanabilmek için Kurum tarafından veya Kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şartı aranacaktır. Yüksek Öğretim Kurumları.

Sınav, Kurumun görev alanına ve işe alınacak durumun gerektirdiği niteliklere göre belirlenen konularda yapılacaktır.

SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

Tartışmalar sırasında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na süreksiz bir konu eklendi.

Buna göre Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, 26 Ekim 2024 tarihine kadar tüzüklerini, idari ve mali yapılarını bu yasal kararlara uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Tüzüklerini, idari ve mali yapılarını getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşlarının kayıtları Belirlenen süre içerisinde kanuna uygun hale getirilenler Cumhurbaşkanlığı tarafından iptal edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi olmak zorunda kalacak. yükümlülüklerini yerine getiren süre içerisinde spor faaliyetlerine katılamayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetleriyle uğraşan ancak tüzel kişiliği bulunmayan kurumsal kulüpler, 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen kuralları yerine getirmek suretiyle tescil edilecek. Belirtilen süre içerisinde uymayanların kayıtları iptal edilecek. bakanlık tarafından.

YARIŞMA, YARIŞ VE GÖSTERİ GELİR PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle yarışma, yarışma ve gösteri gelirlerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen veya izin verilen her türlü spor müsabakası, müsabaka ve gösterilerinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin her türlü bilet satışından elde edilecek net gelirin yüzde 7’si, maç, müsabaka ve gösteri gelirlerinin payı. İl gençlik ve spor müdürlüklerinin hesabına yatırılacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gençlik ve spor il müdürlükleri hesabına yatırdığı maç, müsabaka ve gösterilere ait gelir payı tutarları, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez muhasebe birimindeki özel hesaba aktarılacak. Özel gelir olarak kaydedilen bu fiyatlar amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak ve bu amaçla gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına aktarılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin elde ettiği net hasılatın hesaplanmasında her türlü bilet satışlarının toplamını ifade eden brüt hasılat; İlgili spor federasyonlarının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen hakem, temsilci ve gözlemci ücretleri, kapı, gişe, muayene ve özel güvenlik görevlilerine ödenecek günlük ücretler, bilet basımı ve elektronik bilet giderleri düşürülecek.

Bu giderler düşüldükten sonra elde edilen fiyat net gelir olarak belirlenecektir. Net hasılat bedeline ilişkin gerekli bilgi ve belgeler, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketi tarafından ilgili maç, yarış ve gösteri tarihinden itibaren bir hafta içinde gençlik ve spor il müdürlüğüne verilecektir. Net hasılat bedeline ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde bunların Türkiye Futbol Federasyonu dahil ilgili spor federasyonları ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmesi zorunlu olacak. Bilet basımı ve bilet basımı, satışı ve dağıtımı için spor federasyonları.

Görüşmeler sırasında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 26 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesinin ardından TBMM Başkan Vekili Celal Adan, meclisi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort